Schriftlezing

12Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; 13want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. 14Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; 15immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, 16ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus. 17Indien gij u dan Jood laat noemen, steunt op de wet, u beroemt op God, 18zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij onderricht in de wet geniet, 19en u overtuigd houdt, dat gij een leidsman van blinden zijt, een licht voor hen, die in duisternis zijn, 20een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, daar gij in de wet de belichaming der kennis en der waarheid bezit, – 21hoe nu, gij, die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij, die predikt, dat men niet stelen mag, steelt gij? 22Die overspelverbiedt, doet gij overspel? Die gruwt van de afgoden, pleegt gij tempelroof? 23Die u op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet? 24Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat. 25Want besneden te zijn heeft wel betekenis, indien gij de wet volbrengt, maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden. 26Zal dan, indien de onbesnedene de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenisgelden? 27Dan zal de van nature onbesnedene, doordat hij de wet volbrengt, u oordelen, die, hoewel in het bezit van letter en besnijdenis, een overtreder van de wet zijt. 28Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, 29maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand liturgie Romeinen 2,12-29.pdfliturgie Romeinen 2,12-29.pdf35 kB
Bewaar het bestand Romeinen 2,12-29.mp3Romeinen 2,12-29.mp39572 kB