Schriftlezing:

1 En Jakob ontbood zijn zonen en zeide: Komt bijeen, opdat ik u bekend make, wat u in toekomende dagen wedervaren zal. 2 Verzamelt u en luistert, gij zonen van Jakob, luistert naar Israël, uw vader. 3 Ruben, mijn eerstgeborene zijt gij, mijn sterkte en de eersteling mijner kracht, de voornaamste in hoogheid, de voornaamste in vermogen. 4 Gij, die opbruist als water, gij zult de voornaamste niet zijn, omdat gij uws vaders bed beklommen hebt; toen hebt gij het ontwijd. Hij heeft mijn legerstede beklommen.

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Genesis 49,1-4 Ruben.mp3Genesis 49,1-4 Ruben.mp316480 kB
Bewaar het bestand liturgie Genesis 49,1-4.pdfliturgie Genesis 49,1-4.pdf1000 kB